لیست اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گروه آموزشی:
مشخصاتی که مورد تایید کارشناس معاونت پژوهشی قرار گرفته در این صفحه نمایش داده می شود!
ردیف نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی صفحه شخصی
1 اصغر گندم کار فنی مهندسی استادیار
2 سید محمود رضا حجتی فنی مهندسی استادیار
3 علیرضا تهور فنی مهندسی دانشیار
4 حمید رضا صفائی علوم پایه دانشیار
5 حامد مضطرزاده هنر و معماری استادیار
6 محمدرضا مظفری علوم پایه استادیار
7 خسرو موحد هنر و معماری استادیار
8 سیدابراهیم حسینی علوم پایه دانشیار
9 مسیح افقه علوم پایه دانشیار
10 طاهره نصر هنر و معماری استادیار
11 مهدی صفرپور فنی مهندسی مربی
12 وحیده حجتی هنر و معماری استادیار